Tahliye Davalarında Derdestlik İtirazı ve Tahliye Davasından Feragat

Tahliye Davalarında Derdestlik İtirazı

Hukukumuzda düzenlendiği gibi konusu, tarafları ve sebebi aynı olan ikinci bir dava açılamaz. Bu durumda temel kıstasımız; aynı davanın iki kere açılmış olması, birinci davanın görülmekte olması, birinci dava ile ikinci davanın aynı dava olması şartı aranır.

Derdestlik itirazı ancak ilk itiraz olarak ileri sürülebilecek olup, inceleme sonunda her iki davanın aynı olduğu tespit edilirse ikinci davanın açılmamış sayılmasına karar verilecektir.

Derdestlik itirazının kabulüne yönelik kararlar nihai karar hükmünde olup kanun yoluna başvurma hakkı mevcut iken derdestlik itirazının reddine ilişkin kararlar ara karar hükmünde olup kanun yoluna başvurulamaz ancak nihai hükümle birlikte kanun yoluna götürülebilir.

İki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası görülürken temerrüt nedeniyle tahliye davası arasında derdestlik ilişkisi mevcut olmayacaktır. (Yargıtay 6.HD. 2008/3569 E. – 2008/5722 K.)

Tahliye Davasından Feragat

Tahliye Davalarında Derdestlik İtirazı ve Tahliye Davasından Feragat6100 sayılı HMK’da düzenlenmiş olan feragat hususu, davacının davalı olan karşı taraftan istemiş olduğu talep veya taleplerden kısmen veya tamamen vazgeçmesi olarak tanımlanmasıdır. Herkes dava açma konusunda serbest olduğu gibi açmış olduğu davayı takip edip etmemekte de serbesttir. Hüküm kesinleşinceye kadar davadan feragat edilebilir.

‘’Davacı vekili, 07/10/2014 tarihli dilekçesi ile davadan ve temyizden feragat ettiklerini bildirmiştir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 310 ve devamı maddelerine göre feragat kesin hüküm gibi hukuki sonuç doğurur ve hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabilir. Bu durumda davacı vekilinin davadan feragat istemine öncelik verilerek bu hususta mahalli mahkemece değerlendirmenin yapılarak sonucuna göre bir karar verilmesi için kararın bozulması gerekmiştir.’’ (6. HD., E. 2015/255 K. 2015/1517 T. 18.02.2015)

Feragat nedeniyle açılmış olan davanın sonlandırılmasıyla davacı aynı konuda aynı kişiye karşı bir daha dava açamayacaktır. Ayrıca davayı kaybetmiş gibi yargılama giderlerine ve vekalet ücretine mahkum edilecektir. Feragattan dönülmesi mümkün değildir, hata hile ikrah nedeniyle davacı tarafın iradesi sakatlanmış olduğu durumlarda davacının hakları saklıdır.

Feragat için beyanın mahkemeye yazılı veya sözlü olarak iletilmesi yeterlidir. Davalı veya mahkemenin feragati kabul etmesi gibi bir zorunluluk mevcut değildir. Feragat halinde mahkeme feragate ilişkin karar verip davayı sonlandırmalıdır. Davanın esasına girerek inceleme yapmamalıdır.

‘’Dava, ödenmeyen kira parasının tahsili için yapılan icra takibine itirazın iptali ve tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne, karar verilmiş, hüküm davacı ve davalı vekili tarafından temyiz edilmiş ise de davacı vekili 26.02.2016 havale tarihli feragat dilekçesi ile dosyada mevcut vekaletnamedeki feragat yetkisine dayanarak, davadan feragat ettiğini beyan etmiştir.

HMK 307. maddesine göre davadan feragat kat’i bir hükmün sonuçlarını doğurur. Mahkemece bir karar verilip davadan el çekildikten sonra temyiz aşamasında davadan feragat edildiğinden ve bu aşamada dahi feragat hakkında mahkemece bir karar verilmesi

gerektiğinden hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.’’ (Yargıtay 6. HD., E. 2016/1611 K. 2016/2231 T. 22.3.2016)

‘’Her ne kadar 15/12/2014 tarihli dilekçe davacı alacaklı vekilinin feragat beyanını kapsıyor ise de beyan içeriğinden hakkın özünden ve davanın esasından feragat edilmediği, davanın süresinden önce açılmasından dolayı feragat edildiği, tahliye davasından ileriye dönük feragat edilmediği bu durumda 6100 sayılı HMK.nun 309. maddesi anlamında bir feragatten bahsedilemeyeceği değerlendirilip işin esası incelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.’’ (Yargıtay 8. HD., E. 2017/11445 K. 2017/9439 T. 21.6.2017)

Görüleceği üzere tahliye davası ve tahliye davasından feragat önemli bir dava olup, avukatsız tahliye davası açmak hak kaybına uğramanıza sebep olacak veya hakkınıza ulaşmanızı geciktirecektir. Dolayısıyla tahliye davalarının açılmasında kiracı tahliye avukatı veya İstanbul kiracı tahliye avukatları ile çalışılması en doğrusu olacaktır.

Geyikli Aydın Avukatlık Bürosu bünyesinde çalışan kira hukuku avukatı ndan randevu alarak kiracı tahliye davası masrafları ne kadar olduğunu öğrenebilir ve Tahliye Davalarında Derdestlik İtirazı ve Tahliye Davasından Feragat hakkında bilgi alabilirsiniz

Av. Yemliha Geyikli
Call Now ButtonHemen Ara