Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kasten Öldürme Suçu

Suçun Tanımı ve Unsuları

Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kasten Öldürme Suçu Türk Ceza Kanunu’nda tanımı yapılmamış bir suçtur. Kasten öldürme suçunun nitelikli hali olan bu suç, Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-g maddesinde düzenlenmiştir.

Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kasten Öldürme SuçuKişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kasten Öldürme Suçunun anlatıldığı bentte kamu görevlisinden değil bir kamu görevinden bahsedilmektedir.

Kamu görevlisi, kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişidir.

Kamu görevi ise kişi kamu görevlisi olmasa bile yaptığı işin kamu adına yapılması, kamuya yararlı olmasıdır. Bu itibarla tanıklık veya bilirkişilik görevleri dahi kamu hizmeti kapsamında kabul edilmelidir.

Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kasten Öldürme Suçu nda maktül, suç tarihinde kamu görevlisi olmasa bile yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme fiiline maruz kalmıştır. Bir başka ifade ile öldürme fiili ile maktulün katıldığı kamu görevi arasında bağlantı olması, fiilin de kamu görevi nedeniyle işlenmesi gerekmektedir.

Bu itibarla kamu görevlisi olan bir kimsenin, görevi ile ilgisi olmayan bir nedenle öldürülmesi halinde bu bendin uygulanması mümkün değildir. Öte yandan kamu görevlisi olmadığı halde bir yargılamada bilirkişi sıfatı ile bulunan kişinin bu görevi nedeniyle öldürülmesi durumunda Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kasten Öldürme Suçu işlenmiş sayılmaktadır.

Öte yandan Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kasten Öldürme Suçu nun işlenmiş sayılması zaman mefhumundan da bağımsızdır. Yani kamu görevinin ifası anında değil de sonrasında ve mesai saatleri dışında bir kimsenin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürülmesi halinde de Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kasten Öldürme Suçu işlenmiş olacaktır.

TCK.nun 82/1-g maddesinin uygulanabilmesinin önkoşulunun kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeni ile öldürülmesi olduğu, olayımızda ise Olympos Ören Yeri girişinden bilet almaksızın giren sanığın, arkasından gelen maktulü, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle değil kendisine bilet almadan girmiş olmasından ötürü sinkaflı küfür ettiği için ve bu küfrün yarattığı haksız tahrikin etkisi ile öldürdüğü anlaşıldığından, sanığın kasten öldürme suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK.nun 81,29 maddeleri uyarınca cezalandırılması yerine, suç niteliğinde yanılgıya düşülerek yazılı biçinde “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeni ile öldürme” suçundan aynı Kanun’un 82/1-g ve 29 maddeleri gereğince cezalandırılması suretiyle fazla ceza tayini,

Bozmayı gerektirmiş olup, sanık müdafiinin sair temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, resen de temyize tabi olan hükmün tebliğnamedeki düşünce hilafına (BOZULMASINA), (Yargıtay 1. CD E. 2011/5829 K. 2012/3791 10.05.2012)

Güvenlik Tedbirleri

Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kasten Öldürme Suçu ile ilgili olarak dinleme, kayda alma, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi teknik araçlarla izleme, ses veya görüntü kaydı alabilme koruma tedbirlerine başvurulabilir.

Şikayet, Uzlaşma ve Zamanaşımı

Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kasten Öldürme Suçu şikayete tabi bir suç değildir. Bu nedenle mağdurun veya suçtan zarar görenlerin herhangi bir şikayeti olmasa veya şikayetten vazgeçilmiş olsa dahi kamu davası devam edecektir.

Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kasten Öldürme Suçu uzlaşmaya tabi bir suç değildir.

Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kasten Öldürme Suçu için yapılacak yargılama zamanaşımına tabi olup dava zamanaşımı suçun işlendiği tarihten itibaren 30 yıldır.

Görevli Mahkeme

Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kasten Öldürme Suçu nun yargılaması ağır ceza mahkemelerinde yapılmaktadır.

Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kasten Öldürme Suçu ağırlığı itibari ile Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca avukat olmaksızın savunma yapılması mümkün olmayan bir suçtur. Kanunda dahi bu yönde bir düzenleme yapılmış olması da göz önünde bulundurulduğunda Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kasten Öldürme Suçu alanında uzman bir ceza avukatı ndan profesyonel destek alınmasını zorunlu kılar. Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kasten Öldürme Suçu nedeniyle hukuki yardım almak için ceza hukuku alanında uzman ağır ceza avukatı mızdan randevu alarak ayrıntı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Av. Yemliha Geyikli
Call Now ButtonHemen Ara