Boşanma Avukatı

Geyikli & Aydın Avukatlık Bürosu, bünyesindeki boşanma avukatı vasıtasıyla anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davalarının takibini gerçekleştirmektedir. Evlilik sözleşmesi ve mal rejimi sözleşmelerinin hazırlaması, anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması, nafaka ve tazminat talepleri ile evliliğin iptali ve evlilik iptali davalarının açılması ve takibi de aynı şekilde hizmetlerimiz arasında yer almaktadır.

Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde tedbir kararlarının alınması, yurt dışında yabancı mahkemelerin verdiği boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi davalarının açılması ve takibi, iddet süresinin kaldırılması, velayetin değiştirilmesi, babalık davası mal rejiminden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davaların açılması ve takibini müvekkillerimizin hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak titizlik ve gizlilik temelinde yerine getirmekteyiz.

Boşanma davaları, dava açılmasının öncesinde ve sonrasında titizlikle yürütülmesi gereken davalardır. Nitekim boşanma davaları sonuçları bakımından velayet, nafaka, katılım alacağı gibi her biri başlı başına önemli konuları ihtiva etmektedir. Boşanma davası sürecinde aile avukatı danışma ve desteğinin çok önemli olması nedeniyle, dava açmadan önce veya açıldıktan sonra boşanma ile ilgili olarak tüm konularda uzman boşanma avukatından hukuki destek alınması faydalı olacaktır.

Hukukun birden çok dalı olması avukatlık mesleğinde de branşlaşma ihtiyacı doğurmuştur. Genellikle boşanma, nafaka, velayet, katılım alacağı, gibi aile hukuku davaları ile ilgilenen avukatlara aile avukatı denilmektedir. Avukatlar bağımsız ve serbest bir kamu hizmeti yürüttükleri için aile mahkemesi avukatı şeklinde bir tanım yanlış olacaktır.

Boşanma davalarının yürütülmesinde gerekli bilgi, beceri, donanım ve tecrübeyi ortaya koyan avukatlar en iyi aile hukuku avukatlarıdır. Dolayısıyla internet ortamında en iyi aile hukuku avukatı gibi verilen reklamlardan ziyade önemli olan sürecin dürüst ve titizlikle yürütülmesidir.

BOŞANMA AVUKATI OLMAKSIZIN DAVA AÇMA

Geyikli Hukuk Bürosu bünyesinde bulunan aile hukuku avukatları istanbul ve Türkiye genelinde dava açılması öncesinde ve dava sonunda boşanmanın sonuçları konusunda gereken özveriyi ve iş takibini titizlikle yapmaktadır.

Boşanma süreci içerisinde olan çiftler genellikle bu süreci kendilerinin yürütebileceğini düşündükleri için internet ortamında boşanma davası dilekçesi veya boşanma davası nasıl açılır avukatsız sorusunun cevabını aramakta veya arzuhalcilere dilekçe yazdırmak suretiyle davayı açma yoluna gitmektedirler.

Ancak bu son derece yanlış bir durum olup dava sonunda telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermektedir. Boşanma davaları hukuki altyapı ve bilgi gerektiren davalar olmasının yanı sıra mahkemelerde açılacak her dava kendine has özellikler taşımaktadır. Örnek dilekçeler bu konuda yetersiz kalmakta veya yanlış hukuki nitelendirme yapılmasına neden olmaktadır. Ayrıca hukuki bilgi ve yeterliliğe sahip olmayan arzuhalcilerin yazmış oldukları dilekçeler ile açılmış olan davaların sıhhatli bir şekilde yürütülmesi ve sonuçlanması mümkün değildir.

BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER?

Boşanma davaları ne kadar sürer sorusunun cevabı davanın anlaşmalı veya çekişmeli olmasına göre değişkenlik gösterecektir. Çekişmeli boşanma davaları anlaşmalı boşanma davalarına göre daha uzun sürmektedir. Eğer anlaşma protokolü tarafların veya müşterek çocukların menfaatleri korunarak hukuka uygun hazırlanır ve mahkemeye sunulursa anlaşmalı boşanma davası ile tek celsede boşanma gerçekleşir.

Ancak usule aykırı biçimde düzenlenmiş, boşanma ve boşanmanın sonuçları net bir şekilde belirtilmemiş protokollerle açılan anlaşmalı boşanma davaları çekişmeli boşanma davasına dönüşebilmekte, sonuç olarak anlaşmalı boşanma davasından beklenen menfaat elde edilememiş olmaktadır. Mevcut evliliğini bitirip yeni bir sayfa açmak isteyen çiftler yıllarca süren boşanma davaları ile uğraşmakta hem maddi hem de manevi olarak yıpranmaktadırlar. Bu yüzden anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davaları konusunda tecrübeli boşanma avukatı ile çalışılması yapılacak en doğru hareket olacaktır.

Boşanma davası açma ücreti de İstanbul Barosu Avukat-Vekil eden Arasındaki En Az Ücret Çizelgesine göre belirlenmekte olup, her yıl değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle büromuz boşanma avukatlarından randevu alıp bu konuda bilgi alabilirsiniz.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

Boşanma en hızlı ve etkin olarak anlaşmalı boşanma davaları ile mümkün olmaktadır. Zira anlaşmalı boşanma davalarıyla eşler boşanma yönündeki iradelerinin yanı sıra boşanmanın sonuçları konusunda da kendileri karar vermektedir. Taraflar boşanma sonunda verilecek nafaka miktarını, müşterek çocukların velayetini uygun düştüğü ölçüde kendiler belirlemekte uzun uzadıya yargılama yapılmasını gerektiren bu konuları hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolü ile kendileri belirlemektedir. Ancak boşanma kararı alan eşler menfaatlerine aykırı sonuç doğmaması için bu konuda boşanma avukatı ile çalışmaları gerekmektedir. Nitekim yukarıda da açıkladığımız üzere hukuki bilgi ve alt yapı gerektiren boşanma davalarında, avukatsız anlaşmalı boşanma yoluna gitmek dava sonunda telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermektedir.

Anlaşmalı boşanma ne kadar sürer sorusunun cevabı anlaşmalı boşanma protokolünde boşanma ve boşanmanın sonuçları olan nafaka, velayet, mal paylaşımı, tazminat gibi konuların net bir şekilde belirlenmesinden geçer. Anlaşmalı boşanma protokolü örnek dilekçelerden bakılarak hazırlanmaya çalışılırsa veya hukuki bilgi ve yeterliliğe sahip olmayan arzuhalcilere hazırlatılırsa bu protokol sağlıklı bir protokol olmayacaktır. Dava sonunda taraflardan en az birinin veya müşterek çocukların zararlı çıkma ihtimali yüksektir. Büromuz boşanma avukatları tarafından hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolü ile tek celsede boşanma gerçekleşecektir.

Anlaşmalı boşanma şartları Türk Medeni Kanun’unda belirlenmiştir. Bunlar; evliliğin en az bir yıl sürmüş olması, eşlerin birlikte mahkemeye başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi, hâkimin tarafları duruşmada bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi, tarafların boşanmanın malî sonuçları ve müşterek çocukların durumu ile ilgili olarak bir düzenleme üzerinde anlaşmaları ve hâkimin de yapılan düzenlemeyi uygun bulmasıdır.

Anlaşmalı boşanma ücretleri de İstanbul Barosu Avukat-Vekil eden Arasındaki En Az Ücret Çizelgesine göre belirlenmektedir. Her yıl değişkenlik göstermekte olan bu ücret ve anlaşmalı boşanma davaları hakkında büromuz boşanma avukatlarından randevu alıp bilgi alabilirsiniz.

BOŞANMA DAVASI VE NAFAKA

Boşanma davalarının en önemli sonuçlarından biri şüphesiz nafakadır. Zira Türk Hukukunda para borçlarına ilişkin hapis cezası verilen üç durum vardır bunlardan biri nafakanın ödenmemesidir. Boşanma davası sürerken ödenecek tedbir nafakası, boşanma gerçekleştiğinde ödenecek olan yoksulluk nafakası ve müşterek çocuklar için ödenmesine hükmedilen iştirak nafakası boşanma davası öncesinde ve sonrasında eşler arasında uzun yıllardır süregelen en büyük sorunlardan biridir.

Boşanmada çocuğa nafaka ne kadar ödenir sorusunun cevabı boşanacak eşlerin mevcut sosyoekonomik durumlarına göre değişkenlik gösterecektir. Bu konuda öncelikle dikkat edilmesi gereken nokta çocuğun hayat kalitesinde ve menfaatinde bir azalma olmaması dikkate alınarak belirlenmesidir. Dolayısıyla eşler arasında gerçekleşecek boşanmada çocuğa nafaka ne kadar ödeneceği hususunda sabit bir rakam söylenmesi doğru olmayacaktır. Örnek nafaka miktarları , 2020 nafaka ücretleri veya çocuğun nafaka miktarı 2020 gibi internet aramalarında çıkan sonuçlara itibar edilmemelidir. Nafaka davası dilekçe örneği ile dava açılması ulaşılmak istenen sonuca götürebilir her olay kendine ait özellikler arz etmesi sebebiyle örnek dilekçeler yanlış veya yanıltıcı olabilecektir. Bu konuda büromuz boşanma avukatından randevu alıp bilgi alabilirsiniz.

VELAYET DAVASI

Nafaka ile birlikte boşanma davalarında taraflar arasında en büyük ihtilaf konusunu müşterek çocukların velayetinin kimde olacağı oluşturmaktadır. Velayet davası nedir sorusu kısaca şöyle açıklanabilir; boşanma davası sonucunda müşterek çocukların velayetini alamayan taraf velayetin kendisine verilmesi için velayet davası açma durumunda kalacaktır.

Velayet davalarında velayetin kime verileceği konusunda en temel yaklaşım çocuğun üstün yararı ve menfaatinin gözetilmesidir. Bu gözetilirken tarafların sosyo-ekonomik durumları gözetildiği gibi velayet davasında çocuğun dinlenmesi de önemli bir aşamadır.

Velayet davası ne kadar sürer veya velayet davası ne kadar sürede sonuçlanır gibi davanın ne kadar süreceği hukukumuzdaki hedef süreler göz ününde bulundurulduğunda 6 ay – 1 yıl arasında süreceği söylenebilir. Velayet davası için gerekli evraklar nelerdir , velayet davası nerede açılır soruları hakkında büromuz boşanma avukatından randevu alıp bilgi alabilirsiniz.

BOŞANMA DAVASI VE MAL PAYLAŞIMI

Genelde mal paylaşımı davası olarak bilinen, boşanma sonucunda mal paylaşımını sağlayan mal rejimi davası eşler arasında mal rejiminin tasfiyesi amacıyla açılmaktadır. Mal rejimi davası zamanaşımı on yıldır yani boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren on yıl içerisinde açılmalıdır.mal paylaşımı davası boşanma davası ile birlikte açılamaz.

Ancak uygulamada ayrı bir dava şeklinde boşanma davası ile birlikte mal paylaşımı davası açılarak boşanma davasına bekletici mesele yapılarak zamanaşımı sorunu çözülmüş olmaktadır. Mal rejimi davası dilekçe örneği veya mal paylaşımı davası dilekçe örneği için internet ortamında bulunan dilekçelerin doğru sonuca ulaştırması ve sizi hakkınıza kavuşturması düşük ihtimaldir. Bu sebeple büromuz boşanma avukatından konuyla alakalı hukuki destek alabilirsiniz.

YURT DIŞI BOŞANMA DAVASI KARARLARI

Tanıma tenfiz nedir veya tenfiz davası nedir gibi soruların cevabı kısaca şu şekilde açıklanabilir; özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşları ilgilendiren bir konu olan tanıma tenfiz davaları; yabancı bir mahkeme kararının tanınması, onun kesin hüküm kuvvetinin ülkemizde de teşmiline tanıma, Yabancı bir mahkeme kararının tenfizi ise onun icra edilebilirliği demektir.

Tanıma tenfiz boşanma hukukunda özellikle yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın yurt dışındaki boşanma kararınının Türkiye’de de geçerli olabilmesi açısından önem taşımaktadır. Tanıma tenfiz davası yetkili mahkeme ; kendisine karşı tenfiz istenen kişinin Türkiye’deki ikametgahı yoksa sakin olduğu yer mahkemesi, Türkiye’de ikametgahı veya sakin olduğu bir yer mevcut değilse tanıma tenfiz avukatı İstanbul, Ankara veya İzmir Mahkemelerinden birinde dava açılabilir. Kamu düzenine ilişkin olmadığı için re’sen yetki göz önüne alınamaz. Yetki itirazı ilk itiraz olarak ileri sürülmelidir. Tanıma tenfiz davası için gerekli belgeler ve tanıma tenfiz davası ne kadar sürer hakkında bilgi almak için büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Yukarıda detaylı bir şekilde açıklandığı üzere, boşanma avukatı aile hukuku konusunda ihtisaslaşmış ve bu konuda sizlere en doğru bilgiyi verecek kişidir. Geyikli & Aydın Avukatlık Bürosu iletişim bilgilerinden bize ulaşarak boşanma davası ve ilgili konularda, bizden bilgi alabilirsiniz.

Call Now ButtonHemen Ara